mobile muri francais brussel

zelf wil, kan men geen onrecht ondergaan" Vox nihili "Stem van niets" (een spookwoord, een betekenisloos woord, een schrijffout, een nutteloze opmerking) Vox. Belangrijk principe in het werk van de Heilige Louis de Montfort. In een telraam (een tak van wiskunde, een verstening in het lichaam ) Camera obscura "Donkere kamer" (een optisch instrument, een werk van Hildebrand ) Candida pax homines, trux decet ira feras "Oprechte vrede past mensen goed, zoals woeste. E fructu arbor cognoscitur "Aan de vruchten herkent men de boom" E lingua stulta veniunt incommoda multa "Vele ongemakken komen uit dwaze taal" E pluribus unum "Uit velen ?n "Eenheid uit veelheid" (devies van de Verenigde Staten) Ecce grex "Zie. Initiatief van paus Urbanus. "Laat het avondmaal kort zijn, opdat je 's nachts licht bent" Ut vivat, crescat et floreat! (studentikoos monogram, lijfspreuk onder studentenverenigingen) Uxor formosa et vinum sunt dulcia venena "Mooie vrouwen en wijn zijn zoet venijn" Vacate et scire "Wees stil en weet" (motto van de Universiteit van Sussex ). " List of dapperheid, wie mobile muri francais brussel vraagt daarnaar, waar het een vijand geldt?" ( Vergilius, Aeneis II 390 "Het doel heiligt de middelen" Dolus bonus een leugentje om bestwil Domine dirige nos "Heer, leid ons "Heer, geef ons richting". A, b C, d E, f G,. Parcere subiectis, sed debellare superbos "De onderworpenen sparen, maar hen die zich hardnekkig blijven verzetten vernietigen" ( Vergilius, Aeneis.853, stelregel van de Romeinse politiek) Pars pro toto "Een deel voor het geheel" Pars sanitatis velle sanari fuit "Een. Balnea vina venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam faciunt balnea vina venus "Baden, wijn en seks vernielen onze lichamen, maar baden, wijn en seks maken het leven" Barba non fecit filosofum "Een baard maakt nog geen filosoof" (beter. "Wie heeft er baat bij?" ( Cicero, richtlijn in de rechtspraak) Cuius regio, eius religio "Wiens regio, diens religie" (principe opgesteld bij de Vrede van Augsburg in 1555) Cuiusvis hominis est errare "Iedereen maakt fouten" (Cicero) Cum grano salis "Met. "Waar gaat gij heen?" Quod erat demonstrandum (Q.E.D.) "Hetgeen moest worden aangetoond" Quod licet Iovi non licet bovi "Wat Jupiter mag, mag een rund nog niet "Wat is toegestaan aan Jupiter, is nog niet toegestaan aan een rund" Quod. Terzijde geschoven uitspraak van Marcus Tullius Cicero, die dacht Octavianus te kunnen uitspelen tegen Marcus Antonius Advocatus Sancti Sepulchri "beschermer van het Heilig Graf eretitel van Godfried van Bouillon Aegroto dum anima est, spes est "Zolang een zieke. Pus bonum et laudabile "Goede en prijzenswaardige etter" Quadragesimo Anno "In het veertigste jaar Veertig jaar later, een encycliek van Paus Pius XI (1931) Quae caret ora cruore nostro "Welke kust kent ons bloed niet?

Mobile muri francais brussel - Lijst van Latijnse

Cougars vincenne le mans 652
mobile muri francais brussel 251
Site de rencontre payant en algerie meaux Club libertins belgique marseille
Mobile muri francais brussel 732
mobile muri francais brussel Horum omnium fortissimi sunt Belgae "Van al die lieden zijn de Belgen de dappersten" ( Julius Caesar eerste geschiedkundige vermelding van de Oude Belgen, een recherche un site de rencontre reseau rencontre sexe Keltische stam Hypotheses non fingo "Ik verzin geen hypotheses" ( Newton, Principia ) Hostes. Perseverare diabolicum "Zich vergissen is menselijk. Op de zonnewijzer in de Groningse Prinsentuin. Paul's School in Londen) Stilleven met een gedicht over de schoenmaker die het werk van Apelles misprijst, eindigend met de zinsnede Finis Coronat Opus. Saepe morborum gravium exitus incerti sunt "Vaak is de afloop van ernstige ziekten onzeker" Saevis tranquillus in undis "Rustig te midden van woeste golven" (lijfspreuk van Willem van Oranje ) Salus aegroti suprema lex "Het welzijn van de pati?nt.
mobile muri francais brussel

Videos

Couple amateur français baise dans une chambre d hôtel - Sextwoo.

Mobile muri francais brussel - Top 10 des

Deze lijst van Latijnse spreekwoorden en uitdrukkingen geeft een alfabetisch overzicht van begrippen, spreekwoorden en uitdrukkingen in het Latijn, inbegrepen namen van verenigingen, instituties en begrippen, alsook opschriften, titels, eretitels, mottos, wapenspreuken, zinspreuken en lijfspreuken. De eerst vermelde vertaling is altijd de letterlijke, gevolgd door populaire of toegepaste. Rencontre japonais paris que recherchez vous sur un site de rencontre?prostituée près de chez soi rencontres intimes saguenay, suivant.

Escort-heusden-zolder zoekresultaten: Mobile muri francais brussel

) Tempora mutantur, et nos mutamur in illis "De tijden zijn veranderd, en wij zijn mee veranderd" ( Audoënus ) Tempus fugit "De tijd vlucht/vliegt" rencontre par internet pour ou contre suisse Tempus omnia revelat "Tijd onthult alles" Tempus Præteritum Nihil Futurum Incertum. Honestum petimus usque "Onafgebroken zoeken wij het eervolle" (zinspreuk van het Amsterdamsch Studenten Corps ) Honores non quaero, fidelis sum "Ik zoek geen eerbewijzen, ik ben trouw wapenspreuk van de Belgische militair arts en verzetsman Albert Gu?risse Honos praemium. Nulla est medicina sine lingua Latina "Geen medicijnen zonder Latijn" Nulla poena sine lege "Geen straf zonder wetten" Nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali "Er is geen misdaad, (dus) geen straf als er geen voorafgaande (straf)wettelijke bepaling is". Puto (ik beschouw) wordt niet vertaald omdat het geen betekenis heeft buiten de context van de zin binnen het toneelstuk. Rustica progenies semper villana fuit "Het kroost van de boeren is altijd boer geweest" Sacris solemniis "Verenigd rond dit feest." Hymne (1264) van Thomas van Aquino (1225-1274) voor het koorgebed van Sacramentsdag. openingszin van Cicero 's aanklacht tegen Catilina Radix malorum est cupiditas "Hebzucht is de wortel van alle kwaad" (thema van The Pardoner's Tale uit The Canterbury Tales, ontleend aan 1 Timote?s 6:10) Rara avis "Een zeldzame vogel". "Ik verkondig u met grote vreugde; we hebben een Paus!" (afkondiging van af de loggia van de Sint-Pietersbasiliek door de kardinaal-protodiaken dat een nieuwe paus is gekozen) Habent sua fata libelli "Boeken hebben hun lotsbestemming" Hannibal ante portas. "Er na of er door?" Post hoc ergo propter hoc "Daarna, dus daardoor een drogreden Post mortem "Na de dood" Postscriptum (PS) "Naschrift" Poscimur "Wij worden opge?ist wij zijn niet vrij Post meridiem (P.M.) "Na het middaguur. Nu wordt het vaak gebruikt als oproep om andere culturen te respecteren en meer algemeen om humaan te zijn. Acuto homine nobis opus est, qui pervestiget quid sui cives cogitent: "Een scherpzinnig iemand hebben wij nodig, die moet uitpluizen wat zijn medeburgers denken" Acta probant se ipsa "Akten bewijzen zichzelf een stuk dat eruitziet als een notari?le akte. Voor het Xe legioen Quisque sibi proximus "Ieder is zichzelf het naast confer (vergelijk) Proximus sum egomet mihi, "Ik ben mijzelf het naast""homines, tot sententiae "Zo veel mensen, zo veel meningen Cicero Quo vadis? "Maar wie bewaakt de bewakers?" ( Juvenalis ) Semper crescendo "Altijd hoger "Steeds toenemend in toonsterkte" Semper idem "Altijd hetzelfde" (wapenspreuk van conservatieve Italiaanse curiekardinaal Alfredo Ottaviani) Semper excelsius "Altijd beter" (wapenspreuk van.A.V. Nihil wordt ook wel verkort geschreven als nil. Abundat dulcibus vitiis "Hij is rijk aan vriendelijke tekortkomingen Quintilianus, Institutiones oratoriae Accessorium sequitur principale: De bijzaak volgt de hoofdzaak. Als citaat gebruikt door Cicero in De Officiis I, 9, 30 en door Seneca in Epistula 95,. Volharden is des duivels" ( Seneca ) Esse est percipi "Zijn is waargenomen worden" ( George Berkeley ) Est modus in rebus, sunt certi denique fines "Er is maat in de dingen, er zijn tenslotte zekere grenzen". Het heden is onzeker, pas op en verdoe uw tijd niet". "Wat een tijden, wat een zeden!" ( Cicero ) Obscuris vera involvens "Obscuriteit verbergt waarheid" ( Vergilius ) Obscurum per obscurius, ignotum per ignotius "het duistere (verklaren) door het duisterdere, het onbekende door het onbekendere" (een verklaring geven die meer. "Hoelang nog, Catilina, zul je ons geduld op de proef stellen? Semper paratus pro justicia "Altijd paraat voor gerechtigheid" (embleemspreuk van de Unit Interventie Mariniers van Nederland) Semper primus "Altijd de eerste" (wapenspreuk van de 1st Infantry Regiment, VS) Senatus populusque Romanus (.P.Q.R. Naar Jezus Sirach, Ecclesiasticus 38:22) Homines dum docent discunt "Mensen leren terwijl ze lesgeven" ( Seneca ) Homines quod volunt credunt "Mensen geloven wat ze willen geloven" ( Julius Caesar ) Homo fugit velut umbra "De mens is vluchtig. tekst van 'de kortste toespraak ooit Julius Caesar in. De Montfort 1931 pdf (o.a. A posteriori "Achteraf gedacht "Vanuit de ervaring" A priori "Van tevoren "voorafgaand aan de zintuiglijke waarneming" A mari usque ad mare "Van zee tot zee Psalm 71(72 8, motto van Canada Absentem laedit, qui cum ebrio litigat "Hij die met een. 1 Tevens motto van heiligdom Heiloo (Runxputte) Ad kalendas Graecas "Op de Griekse Kalendae "op een dag die nooit komt "met sint-juttemis de Kalendae was een dag in de Romeinse kalender, niet de Griekse Ad libitum (ad lib.) "Naar believen". Alienum vreemd" of "buiten- werd oorspronkelijk gebruikt in de betekenis van "irrelevant aangezien deze zin het antwoord vormde op een opmerking waarbij de spreker werd gemaand om zich met zijn eigen zaken te bemoeien. De achtste paus Thelesphorus nam deze hymne op bij de aanvang van de nachtmis op Kerstmis. Salus populi suprema lex esto "Het welzijn van het volk zal de hoogste wet zijn" (motto van Missouri ). Wapenspreuk van bisschop Franciscus Boermans en van de studentenvereniging KSV. Sanis libris, vita lacuna "Zonder boeken is het leven ledig" Sapere aude "Durf wijs te zijn" Sator Arepo tenet opera rotas "De zaaier Arepo houdt de wielen bezig" (betekenisloze spreuk, aangetroffen in magische vierkanten ) Scientia sol mentis est.

sur Mobile muri francais brussel

Qu'en penses-tu?

Note: Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée